Darrera actualització: Juny 2022

1.-OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda (d'ara endavant “ Condicions Generals de Venda ”) tenen com a objecte la regulació de la relació contractual de compravenda entre Aiguavista 2018 SL (d'ara endavant, Aiguavista ) titular d'aquest lloc web i l'usuari (d'ara endavant, el “ U suario ”), relativa a totes les transaccions realitzades a la botiga en línia d' Aiguavista a través del seu web: www.aiguavista.com. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través de la nostra pàgina web, d'un producte o productes concrets dins del llistat que s'hi ofereixi. Aiguavista 2018 SL té domicili social al Carrer Ses Falugues número 44, Apt.2, - Begur (Girona) CP 17255, sent el seu CIF B-55333843. Es troba inscrita al Registre Mercantil de Girona el 05/12/1998, tom 3227, foli 36 a la Secció General de Societats, full GI-64682 inscripció. Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada a través de la pàgina web, ha de ser comunicada a ladreça de correu electrònic: eshop@aiguavista-concept.com . L'oferta de productes existent al lloc web d' Aiguavista tindrà com a àmbit geogràfic Espanya, França i Portugal.

2-. ACCEPTACI Ó I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

És responsabilitat de lUsuari conèixer les Condicions Generals de Venda vigents en el moment de linici del procés de la compravenda. L' Usuari , en acceptar les condicions, declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions Generals de Venda . Per tot això, és interessant que es revisi acuradament la informació dels productes per conèixer les seves condicions de venda generals i/o específiques. Aquestes Condicions Generals de Venda es poden completar o modificar mitjançant clàusules o condicions específiques assenyalades en certs productes, especialment pel que fa al dret de desistiment, devolucions, canvis o reemborsaments. Aiguavista podrà modificar aquestes Condicions Generals de Venda en qualsevol moment. Aquestes possibles modificacions no afectaran en cap cas les compravendes que s'hagin efectuat amb anterioritat a l'entrada en vigor de les modificacions esmentades, que es regiran en tot cas per les condicions generals de venda vigents en el moment de realitzar aquesta compravenda. Les presents Condicions Generals de Venda podran ser guardades en qualsevol moment per l' Usuari , que faci una compra mitjançant les opcions del navegador d'Internet i han de ser llegides i acceptades abans de finalitzar la compra.

Per tant, l'adquisició d'un producte o productes d' Aiguavista suposa la acceptació completa i expressa de les Condicions Generals de Venda del moment d'adquisició d'aquest producte o productes, sense que siguin aplicables les novetats que es puguin produir en aquestes Condicions Generals de Venda amb posterioritat a ladquisició.

3.- ACCÉS A LA COMPRA ELECTRÒNICA

Per poder accedir a la compra electrònica dels productes d' Aiguavista no cal registrar-se com a Usuari de la pàgina (www.aiguavista.com). Es podrà fer la compra sense necessitat de registre.

Per tant, el registre com Usuari és gratuït i potestatiu i haurà de realitzar-se a través de la pestanya “ Registrar- se” disposada a la pròpia pàgina web. A la finalització del procés d'alta, l' usuari rebrà un correu electrònic a l'adreça electrònica que aquest hagi assenyalat, confirmant que el procés s'ha realitzat correctament disposant a partir d'aquell moment l' usuari d'un compte com a client al qual podrà accedir amb el nom d' Usuari i la contrasenya (o mitjançant qualsevol altre mitjà que, en cada cas, Aiguavista habiliti per autenticar l' Usuari) .

Al compte habilitat a l'Usuari , es podrà trobar informació rellevant tal com la relativa a comandes anteriors, així com els seus productes preferits, factures emeses al seu nom, l'adreça d'enviament facilitada etc. L' Usuari podrà suspendre o cancel·lar el compte com a client en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça: eshop@aiguavista-concept.com .

4.-COMANDES

*Comandes de productes en pre-compra: Aquestes comandes són les que es fabriquen de manera personalitzada. Tan fàcil com seleccionar el producte desitjat, triar el color, les mides, així com la quantitat i afegir-lo a la cistella de compra. Quan l' Usuari finalitzi la selecció de productes, podrà entrar a la cistella, revisar els articles (quantitats, colors, mides) i validar la comanda. Podreu triar el mètode de pagament entre les diferents opcions i realitzar el prepagament de la vostra comanda. En breu l' Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la compra del producte precompra en un termini màxim de 24 hores, amb el número de comanda, la data de la comanda i un resum dels productes que s'incloguin a la compra. Un cop finalitzat el procés de pre-compra, Aiguavista començarà a fabricar el/s producte/s perquè l' Usuari el/sa rebi al domicili que hagi designat i en el període establert i esmentat a la fitxa del producte.

*Comandes de productes en estoc: La vostra compra resulta igual de fàcil. Caldrà seleccionar el producte desitjat, color, mides i quantitat i afegir-lo a la cistella de compra. Quan finalitzi la selecció de productes, l' Usuari podrà entrar a la cistella, revisar els articles, (quantitats, colors, mides) i validar-ne la comanda. Podreu triar el mètode de pagament entre les diferents opcions i fer el pagament de la vostra comanda. L' Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la compra en un termini màxim de 24 hores amb el número de comanda, la data de la comanda i un resum dels productes que incloguin a la compra.

En cas que l' Usuari requereixi una factura al seu nom, caldrà indicar-ho en el moment de la realització de la comanda. Aquesta factura s'enviarà en format PDF a l'adreça de correu electrònic proporcionada al procés de compra. En cas que l' Usuari cometés un error en enviar les dades, pot modificar-les remetent un correu electrònic a eshop@aiguavista-concept.com .

Si la dada modificada fa referència a l'adreça postal de lliurament del producte sol·licitat per l' Usuari , sempre que el producte no hagi estat enviat, es farà l'enviament a la nova adreça indicada.
En cas que es refereixi a qualsevol altra dada, l' Usuari ha d'esperar que el lliurament es faci efectiu i iniciar posteriorment els tràmits de devolució oportuns d'acord amb el que estableixen aquestes Condicions Generals de Venda.

Si per error, Aiguavista lliurarà a l' Usuari un producte diferent del sol·licitat, Aiguavista s'encarregarà de fer tot el possible per lliurar a l' Usuari el producte correcte, recollint el producte lliurat erròniament sense cap càrrec addicional per a l' Usuari .
Si un producte hagués arribat a l'Usuari danyat o en males condicions o s'apreciï un problema de qualitat del producte per causes imputables a Aiguavista , aquesta es farà càrrec de recollir-lo al seu domicili, substituint -lo per un altre producte en bon estat que estigui en estoc sense càrrecs addicionals. Si l' Usuari no volgués substituir un producte per un altre en bon estat de l'estoc, Aiguavista reemborsarà íntegrament a l' Usuari les quantitats que s'hagin abonat a través del mateix procés de compra que es va fer a la pàgina web.

Així mateix, en el cas d'indisponibilitat del producte després d'haver-se realitzat la comanda, l' usuari serà informat per correu electrònic de l'anul·lació d'aquest, i en aquest cas es procedirà d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment. Aiguavista no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, i queda exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no provingui d'un incompliment dolós per part d' Aiguavista .

Per a qualsevol reclamació o consulta, l' Usuari es pot posar en contacte amb Aiguavista a través de l'adreça electrònica següent: eshop@aiguavista-concept.com .

Cancel·lacions o no acceptacions de comandes

Aiguavista podrà cancel·lar qualsevol comanda confirmada o no acceptar una comanda realitzada pels motius següents: per error tècnic i/o error tipogràfic en els preus o en la resta de dades dels productes continguts a la pàgina web; per manca de disponibilitat; quan els sistemes de seguretat indiquin que la comanda pugui ser fraudulent; quan hi hagi motius que indiquin que l' usuari és menor d'edat; quan Aiguavista no hagi pogut efectuar el lliurament de la comanda a l'adreça facilitada per l' Usuari per causes que no li són imputables; quan es produeixi un error en el pagament dels productes adquirits i, en cas que existís qualsevol esdeveniment de força major, i per tant no imputable a Aiguavista .

5.- Devolucions de comandes

Es disposarà de 30 dies naturals, després de la recepció de la comanda per part de l' usuari per sol·licitar la devolució d'un producte.

En cas que l' Usuari tornés els productes comprats sobre estoc, reemborsarem l'import abonat a través del mateix procés de compra que va utilitzar l' Usuari a la pàgina Web, sempre que estiguin en les mateixes condicions en què es va rebre.

En cas que l'Usuari tornés els productes en precompra, reemborsarem l'import abonat a través del mateix procés de compra que va utilitzar l' Usuari a la pàgina Web, únicament en cas que s'apreciï un problema de qualitat al producte o resulti aquest danyat o en males condicions per causes imputables a Aiguavista o aquesta lliuri un producte diferent del sol·licitat, d'acord amb allò que s'ha exposat en aquestes Condicions Generals de Venda . En altres supòsits a aquests indicats, s'oferirà a l' Usuari un codi de descompte que podrà aplicar quan adquireixi un altre producte en pre-compra o en estoc.

Procedirem a verificar detingudament el producte retornat per tal d'examinar si aquest reuneix les mateixes condicions en què es va rebre comunicant Aiguavista per correu electrònic o per telèfon a l' Usuari la manera com procedirà d'acord amb allò exposat en aquest apartat i d'acord amb allò estipulat en aquestes Condicions Generals de Venda .

6.- Canvis de productes

Es disposarà de 30 dies naturals, després de la recepció de la comanda per part de l' Usuari per sol·licitar un canvi d'un producte adquirit sigui en estoc o en pre-compra per un altre que es trobe en estoc. Els productes canviats han d'estar en les mateixes condicions que quan es van rebre

Si el color o la talla de productes en estoc no estigués disponible, es proposarà a l' Usuari aquests productes en altres colors o talles que sí que estiguessin disponibles, tenint en compte la limitació de l'estoc tenint en compte que Aiguavista fabrica sota demanda de comandes.

Si l'interès de l' Usuari fos finalment substituir un producte d'un model adquirit, es tornarà el producte inicialment comprat i l' Usuari haurà de fer una nova comanda respecte del model escollit que estigui en estoc.

Per a les comandes sobre estoc, se us reemborsarà l'import de la diferència de la compra del producte adquirit, prèvia anul·lació de la comanda, si l' Usuari optés per aquesta opció.

Per a les comandes en pre-compra, no cabrà l'opció del reemborsament a l'Usuari (excepte en els supòsits concrets esmentats a les presents Condicions Generals de Venda ), podent únicament efectuar-se el canvi d'un producte per un altre que es trobe en estoc , oferint-se així mateix un codi de descompte per la diferència d'import de compra que hi pugui haver entre una comanda i una altra, en el cas que sigui procedent o sigui així.

Enviaments en casos de devolució o canvis

PREPARACIÓ DEL PAQUET AMB L'ALBARAN DE LLIURAMENT

L' Usuari haurà d'empaquetar el producte de manera segura al paquet original i incloure l'albarà de lliurament. És important que indiqueu en aquest document els motius de la devolució o canvi (si és per una altra talla, per un altre color, per un altre model o per diversos motius si així fos).

Si l' Usuari no troba l'albarà, podreu accedir al vostre compte client a la secció “Mis compres ”, seleccionar la comanda i imprimir el Formulari de devolució o canvi . Si encara no teniu compte client d' Usuari, podreu introduir el vostre email i el número de la vostra comanda per anar al detall de la vostra compra.

CANVI O DEVOLUCIÓ GRATUÏTA A TRAVÉS D'UN SERVICE POINT DE DHL

L' Usuari podrà dipositar l'enviament en un dels 3.300 Service Point de DHL Parcel sempre que el seu enviament no excedeixi les mesures següents (120 × 60 × 60 cm). Els passos que cal seguir són els següents:

1. L' Usuari podrà posar-se en contacte amb Aiguavista per comunicar la devolució o canvi de la comanda mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a eshop@aiguavista-concept.com .

2. L' Usuari podrà clicar el botó “ iniciar procés de devolució o canvi amb DHL ” que trobareu a l'historial de comandes del vostre compte client d' Usuari .

Si no s'està registrat com a Usuari , podrà crear un compte Usuari amb el mateix e-mail amb què va realitzar la seva comanda per poder tramitar la devolució. Si encara no teniu compte d' Usuari, podreu introduir el vostre email i el número de la vostra comanda per anar al detall de la vostra compra.

3. Un cop completat el procés de devolució o canvi, l' Usuari podrà imprimir l'etiqueta de l'empresa de transports que rebrà per correu electrònic i enganxar-la a l'exterior del paquet.

4. L' Usuari podrà portar el paquet al punt de Service Point DHL que més us convingui. L' Usuari disposarà sempre un Service Point DHL a menys de 10 minuts en què podrà tornar la comanda sense esperes i en l'horari que millor li convingui. Podeu consultar AQUÍ DHL els punts de lliurament més propers.

5. L' Usuari esperarà a rebre el producte si aquesta fos l'opció escollida i comprovar que el seu estat és correcte.

Us enviarem un e-mail per confirmar el reemborsament que s'efectuarà en un termini màxim d'entre 3 i 14 dies naturals des que recepcionem el producte objecte de la comanda efectuada si l' Usuari optés per aquesta opció, sempre que sigui alguns dels supòsits de reemborsament indicats en aquestes Condicions Generals de Venda.

Observació: Sota la modalitat del punt de Service Point DHL, Aiguavista es farà càrrec dels ports de devolució exclusivament en espai Schengen exceptuant Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia, zones remotes o Illes Canàries. A la resta de zones, l' usuari correrà amb les despeses íntegres de la devolució.

PASSOS A SEGUIR SI NO POT REALITZAR UN CANVI O DEVOLUCIÓ A TRAVÉS DE DHL:

Si no pogués tornar o canviar el producte a través del Service Point de DHL Parcel, l' Usuari podrà contactar amb DHL i sol·licitar la devolució o canvi a través del xat de la web DHL fent referència a l'empresa Aiguavista . En aquests casos, els despeses de devolució aniran a càrrec de l' Usuari i Aiguavista no assumirà les referides despeses sota cap concepte.

No obstant tot això, en cas que Aiguavista hagués lliurat a l'Usuari un producte diferent del sol·licitat, que resulti danyat o en males condicions per causes imputables a Aiguavista o s'apreciï un problema de qualitat del producte, es podrà substituir per un altre producte en bon estat que es trobe en estoc sense càrrecs addicionals, i seran reemborsades íntegrament a l' Usuari les quantitats que haguessin estat abonades a través del mateix procés de compra que es va realitzar a la pàgina web si aquesta fos la seua opció.

7.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANVIS

En la realització de canvis i devolucions és important que l' usuari estigui informat que:

-Sempre s'admetran devolucions i canvis per altres productes que es trobin en estoc.

- En el cas de devolució, a les comandes pre-compra Aiguavista oferirà a l' Usuari un codi de descompte que podrà aplicar per quan adquireixi un altre producte en pre-compra o en estoc excepte en el cas que per part d' Aiguavista s'hagués lliurat al Usuari un producte dilistint al sol·licitat, que resulti danyat o en males condicions per causes imputables que siguin a Aiguavista o s'apreciï un problema de qualitat del producte. Només aquests supòsits, reemborsarem l'import abonat a través del mateix procés de compra que va utilitzar l' usuari a la pàgina web.

-El termini tant per sol·licitar la devolució com el canvi de producte serà de 30 dies naturals, després de la recepció de la comanda per part de l' Usuari

-Els productes tornats o canviats han d'estar en les mateixes condicions que quan es van rebre. Si el producte està obert deu tenir un problema de qualitat, estar danyat o en males condicions per poder ser tornat o ser diferent del sol·licitat.

- Quan Aiguavista rebi els productes tornats o canviats, verificarem l'estat dels mateixos i realitzarem el canvi o devolució i si escau el reemborsament dels productes tornats o canviats en el cas que sigui procedent o així sigui.

-Els productes comprats en set s'han de tornar de manera conjunta. No s'admeten devolucions ni canvis de les peces per separat.

-Els productes que varien de preu segons mida (llençols, fundes nòrdiques, etc.) no es poden canviar per una altra mesura diferent, només tornar.

Per a qualsevol dubte, l' Usuari es podrà posar en contacte amb Aiguavista a eshop@aiguavista-concept.com .

8.- DRET DE DESESTIMENT I PER CONSEVENT DE DEVOLUCIÓ DE LA COMANDA EFECTUADA

L' usuari té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'usuari o un tercer en nom seu, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns. Tot això serà aplicable excepte en el cas que s'hagi adquirit un producte personalitzat o producte en pre-compra i en aquest cas no es podrà efectuar l'esmentat dret .

Per exercir el dret de cancel·lació o desistiment, l' Usuari podrà posar-se en contacte amb Aiguavista , enviant un correu electrònic a eshop@aiguavista-concept.com , per telèfon +34 639014564, oa l'adreça d' Aiguavista al Carrer Ses Falugues número 44, Apt .2, Begur (Girona) CP 17255, notificant fefaentment la seva decisió de desistir de la compra efectuada, mitjançant una declaració inequívoca, per correu postal o correu electrònic. Al següent enllaç podrà trobar el formulari de desistiment: Formulari de Desistiment

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part de l' Usuari , us tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà de l' Usuari tornar-nos o lliurar-nos directament els béns a Aiguavista al Carrer Ses Falugues número 44, Apt.2, Begur (Girona) CP 17255 sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L'usuari haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà l'usuari el responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Per poder exercir aquest dret, el producte s'haurà de trobar en perfectes condicions. L' Usuari serà responsable de la disminució de valor del producte que resulti d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes.

Les despeses de devolució derivades de l'exercici del dret de desistiment són a compte d' Aiguavista únicament en aquells enviaments destinats inicialment als territoris d'Espanya, Portugal i França.

Així mateix, en cas que l' Usuari hagi contractat pel seu compte, l'enviament inicial de la comanda al seu dia formalitzat per una modalitat d'enviament diferent de la proposada per Aiguavista en aquestes Condicions Generals de Venda , no es reemborsarà a l' Usuari l'import de despeses d'enviament.

En cas que els productes al seu dia adquirits per l' Usuari no arribin en perfectes condicions a Aiguavista després de desistir-se l' Usuari de la comanda, Aiguavista es reserva el dret d'abonar una quantitat inferior per la seva comanda, podent fer-ne aquelles quantitats a què hagi de fer fer front a l' Usuari per l'incompliment de les obligacions establertes aquí.

9.- REEMBORSAMENTS

Quan verifiquem l'estat del producte retornat, enviarem un email a l' Usuari per informar-vos del reemborsament de la vostra comanda. El reemborsament de l'import de la compra s'efectuarà amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l'abonament de la comanda, oscil·lant el termini de reemborsament entre 3 i 14 dies naturals des que rebem la comunicació de desistiment, o en cas de devolució o canvi des que recepcionem el producte objecte de la comanda efectuada si l' Usuari optés per aquesta opció, sempre que sigui alguns dels supòsits de reemborsament indicats en aquestes Condicions Generals de Venda . En cas que l' Usuari torni el producte a través d'una empresa de transports de la seva elecció, el reemborsament de l'import de la compra s'efectuarà des que Aiguavista tingui coneixement efectiu de l'enviament del producte o, si no n'hi ha, des de la recepció. .

10.- TARGETA REGAL

A Aiguavista donem l'opció que el client compri una “targeta regal” amb un import determinat perquè la pugui obsequiar a qui vulgui.

Aquesta targeta serà vàlida per un any des de la data en què sigui lliurada a l' Usuari i tindrà un codi amb un import determinat que es descomptarà de futures compres que s'efectuïn a través de la pàgina web.

No es reemplaçarà la targeta ni es tornarà el saldo pendent en cas de robatori, pèrdua o deteriorament.

Aguavista no es responsabilitzarà de les possibles compres que s'efectuïn amb aquesta targeta ni de l'ús que se'n faci l' Usuari.

11.- PREUS, FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESPESES D'ENVIAMENT

11.1) Preus
Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la pàgina web a la data de realització de la comanda, expressats a EUROS, incloent tots ells l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), juntament amb els altres impostos i taxes que poguessin correspondre. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen l'assegurança o les despeses d'enviament o qualsevol altre servei addicional i annex als productes adquirits.
Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de loferta.

Aiguavista es reserva el dret d'efectuar a la pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis així com els preus en funció del mercat.

Aiguavista a través de les dades bancàries introduïdes per l' Usuari a la pàgina Web al vostre compte client o facilitada si escau per correu electrònic, efectuarà el càrrec corresponent a la targeta o al mètode de pagament que hagueu triat en el moment de la validació de la comanda.

Els productes comprats es facturaran al preu vigent en el moment de fer la compra.
Les despeses d'enviament corresponents seran indicades a la tramitació de la comanda.

Les despeses d'enviament apareixeran detallades al final del procés de compra indicant-se en cada cas, l'assumpció o no per part de l' Usuari.

De forma prèvia a l'acceptació de la comanda, l' Usuari podrà conèixer el preu final complet d'aquesta, desglossant-se, si escau, l'import dels increments o descomptes aplicats, així com les despeses de transport, impostos, aranzels o altres serveis addicionals.

L' Usuari adquirirà la propietat sobre els productes objecte de la compra un cop hagi satisfet la totalitat del preu acordat incloses les despeses d'enviament en cas que siguin procedents.

11.2) Forma de pagament
Després de la validació de comanda per part de l' Usuari , aquest haurà de procedir al pagament de l'import que s'indiqui.
La forma de pagament serà per targeta de crèdit. El pagament amb targeta suposa fer el pagament directament al Banc mitjançant una passarel·la de pagament segura. El pagament de la comanda de l' Usuari es produeix en temps real a través del TPV Virtual un cop comprovat que les dades proporcionades són correctes.

CONFIRMACIÓ DE COMPRA - Si compres amb Scalapay, rebràs la teva comanda i pagaràs en 3 terminis. Confirmes que els terminis es vendran ai seran comprats per Retail Instalments SPV 1 Limited, a les parts vinculades i els seus beneficiaris i, per aquesta, autoritzades de manera incondicional i irrevocable i consenteixin aquesta compravenda.

Tots els pagaments al lloc web es realitzen a través del sistema de pagament electrònic Paycomet. L' Usuari també podrà pagar amb targeta de crèdit o dèbit i bizum. Tipus de targetes acceptades: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, Union Pay.
Amb la finalitat que Aiguavista pugui dur a terme les gestions oportunes, l' Usuari notificarà a Aiguavista com més aviat millor, qualsevol càrrec indegut o fraudulent podrà posar-se en contacte amb Aiguavista , enviant un correu electrònic a eshop@aiguavista-concept.com , per telèfon +34 639014564 oa l'adreça d' Aiguavista al Carrer Ses Falugues número 44, Apt.2, Begur (Girona) CP 17255.

11.3) Factura.

En cas que l' usuari requereixi una factura al seu nom, haurà d'enviar un mail per sol·licitar-la a eshop@aiguavista-concept.com , indicant el número de comanda i adreça de facturació.


11.4) Lliurament
Els lliuraments es realitzen a l'adreça que l' Usuari indiqui en la realització de la comanda de productes en estoc dins dels 2 i 4 dies laborals posteriors a la recepció del correu electrònic de la Confirmació de Comanda (aquest termini és vàlid per als lliuraments a la Península) i Portugal, per a les comandes a Canàries o resta Europa, el termini de lliurament serà de 4 a 6 dies laborables). Per a les comandes en precompra es lliuraran dins de les dates indicades en el moment de realitzar-la.

L'expedició de les comandes s'efectuarà dins dels territoris següents: Espanya, França i Portugal.

El lliurament a domicili es farà de dilluns a divendres. Si el dia del lliurament l' Usuari no és al domicili assenyalat, Aiguavista ho intentarà una altra vegada l'endemà. S'intentarà el lliurament una segona vegada en cas de tornar a estar absent i finalment es dipositarà l'enviament a un service point de DHL. No es faran lliuraments en dissabtes, diumenges ni festius.

Els costos d'enviament a la direcció facilitada per l' Usuari dins del territori nacional (Península i Balears) i Portugal tenen un cost de 4,00€. Aquelles compres l'import de les quals superi els 99€ (IVA inclòs) tindran els ports d'enviament gratuïts.

Per a comandes a les Canàries o la resta d'Europa, el cost de l'enviament és de 10,00€. Serà gratuït per a comandes superiors a 199€ (IVA inclòs).

L' Usuari podrà especificar qualsevol detall relatiu a l'enviament. L' Usuari serà degudament informat durant el procés de compra dels càrrecs addicionals de transport i entrega dels productes.

Si hi hagués algun problema o imprevist en complir la data de lliurament per causes imputables a Aiguavista , s'informarà a l' Usuari i se li donarà l'opció d'acceptar la comanda o anul·lar-la amb el reemborsament total del preu pagat.

S'eximeix de responsabilitat Aiguavista en els casos d'incompliment de termini de lliurament en enviaments a Illes oa l'estranger per causes alienes al transportista (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega i/o descàrrega, etc.).

Abans d'obrir el paquet que contingui el producte, l' usuari haurà de verificar la conformitat i l'estat de l'embalatge així com que el nombre d'embalums lliurats corresponguin al que indica l'albarà de transport. En cas que l' Usuari detecti alguna anomalia abans d'obrir el producte, es recomana expressament per part d' Aiguavista que no s'obri el precinte ni el seu embalatge, i que l' Usuari escrigui a l'albarà “acceptat amb reserva”, especificant-ne les raons de la seva disconformitat.

Així mateix, si el producte s'ha fet malbé durant el transport, és imprescindible que l' Usuari l'anoti a l'albarà de lliurament del transportista.

En cas que l' Usuari no estigui conforme amb l'estat dels productes lliurats haurà de contactar immediatament amb Aiguavista al número de telèfon: +34 639014564 (de 10h a 17h) o per correu electrònic a eshop@aiguavista-concept. com i sempre abans del transcurs de les 24 hores des de la recepció de la comanda.

En el cas que el producte tingui una qualitat deficient, sigui diferent del sol·licitat, resulti danyat o en males condicions per causes imputables que siguin a Aiguavista , aquesta correrà amb les despeses d'enviament del lliurament i devolució del producte sense càrrecs addicionals sent reemborsades íntegrament a l' Usuari les quantitats que haguessin estat abonades a través del mateix procés de compra que es va realitzar a la pàgina Web si l' Usuari no volgués substituir un producte per un altre producte en bon estat que estigui en estoc. Així mateix, si l' Usuari vol tornar la mercaderia per una modalitat d'enviament diferent de la proposta per Aiguavista i l'empresa de transport seleccionada per l' Usuari tingui tarifes superiors a la tarifa bàsica de què disposi Aiguavista , l' Usuari assumirà únicament la diferència del cost del transport .

Així mateix, s'informa a l' Usuari que sota cap circumstància Aiguavista estarà obligada a reemborsar-li despeses d'enviament diferents de les incorregudes fins a la direcció de lliurament original.

Per tant, en tot moment, l' usuari quan rebi la comanda, haurà de comprovar que l'enviament és correcte. Correspon per tant a l' Usuari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades. Quan el producte es canviï o sigui retornat a Aiguavista, aquesta l'examinarà i comunicarà per correu electrònic o per telèfon a l' Usuari si considera que escau la devolució, el canvi o reemborsament d'acord amb el que estipulen aquestes Condicions Generals de Venda .

Si existís alguna discrepància o problema en el moment del seu lliurament, l' Usuari podrà posar-se en contacte amb Aiguavista al correu electrònic següent a eshop@aiguavista-concept.com . No s'acceptaran reclamacions passats 30 dies del lliurament del producte.

L'assumpció del risc per part de l' Usuari respecte als productes adquirits tindrà lloc en el moment del lliurament d'aquests, independentment del moment en què l'Usuari adquireixi la propietat sobre els productes.

Per tant, Aiguavista no serà responsable per qualsevol furt, robatori, deteriorament, dany o pèrdua dels productes que es produeixi després del lliurament de la possessió d'aquests a l'Usuari. Tot això al marge del que s'ha exposat sobre la possible existència de discrepància o problema en el moment del lliurament dels productes.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte a l' Usuari oa un tercer autoritzat per aquest, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Aiguavista quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en aquesta clàusula i declina tota responsabilitat al respecte, en els supòsits següents:

a) En els supòsits d'impagament de l' Usuari , de conformitat amb el que estableix la legalitat vigent.

b) Omissió o inexactitud de les informacions que l' Usuari ha de subministrar a Aiguavista a l'ordre de compra en el moment d'efectuar la comanda.

12.- GARANTIES I RESPONSABILITATS AIGUAVISTA

En cas que l' Usuari tingui condició de consumidor conforme a la normativa corresponent, tots els nostres productes estan garantits a nivell nacional, davant de defectes de fabricació durant 3 anys excepte en aquells productes que s'indiqui un altre termini.

Aiguavista respondrà per tant, per la manca de conformitat dels productes que es manifesti en un termini de tres anys des del lliurament del producte.

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que s'ajustin a la descripció realitzada per Aiguavista i posseeixin les qualitats i característiques que hàgim presentat en aquesta pàgina Web, siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables tenint en compte la naturalesa del producte.

En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme, l' Usuari ho haurà de posar en el nostre coneixement per tal que s'apliqui el mateix procediment que el del lliurament d'un producte diferent del sol·licitat, d'un producte danyat o en males condicions per causes imputables que siguin a Aiguavista o que s'apreciï un problema de qualitat del producte, cas en què serà substituït per un altre producte en bon estat que es trobi en estoc sense càrrecs addicionals, i seran reemborsades íntegrament a l' Usuari les quantitats que hagin estat abonades a través del mateix procés de compra que es va realitzar a la pàgina Web si l' Usuari si aquesta fos l'opció que triés tot això atenent a allò que s'ha exposat en les presents Condicions Generals de Venda . En tot cas, amb independència de l'anterior, l' Usuari podrà exigir la reducció proporcional de l'import objecte de la compra o l'anul·lació de la comanda del producte esmentat i consegüent reemborsament.

La nostra garantia comercial no afectarà els drets reconeguts per la legislació vigent.

La garantia s'exclou expressament en els casos següents:

a) Transport, accidents, usos impropis i altres danys no deguts al normal ús del producte per part de l' usuari després del lliurament de la mercaderia. Aquesta garantia només cobreix els desperfectes per transport ocasionats abans de la recepció del material.

b) Transport del producte sense embalatge original.

c) Qualsevol tipus de danys o perjudicis que hagin pogut ésser causats per animals o per un ús o una neteja inadequada del producte així com per contacte amb productes químics.

d) Deteriorament del color per exposició del producte a lacció dels raigs solars o altres fonts de calor.

e) Els perjudicis i pèrdues indirectes de qualsevol classe.

g) Per l'incompliment de les presents Condicions Generals de Venda o qualsevol actuació inadequada o inapropiada per part de l' Usuari o d'un tercer així com per danys o perjudicis en el producte a causa de causes que no siguin imputables a Aiguavista i l'exonerin de cap responsabilitat .

Aiguavista garanteix la qualitat dels productes que ofereix a través de la pàgina web, respectant així mateix tots els drets que la legislació vigent empari els consumidors i usuaris. L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions Generals de Venda podrà donar lloc a la devolució dels productes adquirits per l' Usuari.

13.- RESPONSABILITATS DE L'USUARI

L' Usuari s'obliga a fer un ús lícit dels productes, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. L' Usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar la comanda, evitant causar de perjudicis a Aiguavista, producte de la seva incorrecció.

14.- FORÇA MAJOR

Si per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després de la comanda, l' Usuari serà informat per correu electrònic de l'anul·lació d'aquesta. Aiguavista no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, i queda exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no provingui d'un incompliment dolós per part d' Aiguavista .

L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat, sens perjudici del dret de desistiment que correspon a l'Usuari, de conformitat amb allò que disposa l'apartat referent al dret de desistiment.

Aiguavista no respondrà per l'incompliment total o parcial de les obligacions derivades de les presents Condicions Generals de Venda o pel retard en la realització de les mateixes si aquest incompliment és degut a una circumstància de força major, incloent-hi qualsevol tipus de vaga, inundació, incendi, pandèmia, etc. S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

15.- IDIOMA

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre l'Aiguavista i l' Usuari serà el castellà.

16.- RESOLUCION DE CONTROVÈRSIES

Per a qualsevol consulta o incidència, l' Usuari pot contactar amb el servei d'atenció al client d' Aiguavista al telèfon o correu electrònic indicat a continuació i dins dels horaris comercials establerts a aquest efecte.

- Telèfon: +34 639014564

- Adreça: Carrer Ses Falugues número 44, Apt.2, Begur (Girona) CP 17255,

- Horari datenció: De dilluns a divendres de 10 ha 17 h.

- Adreça de correu electrònic: eshop@aiguavista-concept.com .

En virtut de lart. 14 del Reglament UE/524/2013, qualsevol operador en línia establert a la UE que contracti electrònicament amb consumidors residents a la UE, té l'obligació d'incloure al seu lloc web un enllaç a la nova pàgina que ha desenvolupat la Comissió Europea sobre la plataforma de resolució extrajudicial de disputes (ADR), referides a contractació en línia amb consumidors.

Plataforma UE Resolució de Litigis a Línia: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

17.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals així com el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal ia la lliure circulació d'aquestes dades, ia la normativa vigent aplicable a cada moment, us informem que les vostres dades personals recollides a través d'aquest document seran tractades per Aiguavista. per tal de donar compliment a la relació comercial contractual entre l'Usuari i la nostra empresa. La recollida de les dades proporcionades per l'Usuari es realitza amb finalitats determinades, explícites i legítimes i, en cap cas, seran utilitzades per a diferents finalitats a aquelles per a les quals van ser recollides.

Les dades de caràcter personal podran ser comunicades a tercers sempre que aquesta comunicació respongui a una necessitat de desenvolupament, compliment i control de la relació comercial, i/o es limiti a les finalitats anteriorment esmentades, dacord amb la normativa vigent aplicable en la matèria .

Us informem que podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació de tractament i portabilitat en qualsevol moment al domicili social del comerciant Carrer Ses Falugues número 44, Apt.2, Begur (Girona) CP 17255 o per correu electrònic : eshop@aiguavista-concept.com . adjuntant còpia del DNI amb la referència “Protecció de Dades”.

Així mateix, es pot trametre qualsevol reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació podeu consultar www.agpd.es .

Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades personals es pot accedir a la Política de privadesa del Web d'Aiguavista.

18.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a www. aiguavista.com són propietat d' Aiguavista o, si s'escau, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l' Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre's cedits a l' Usuari , cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual d' Aiguavista , o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d' Aiguavista o de tercers que n'han autoritzat l'ús, als quals correspon l'exercici exclusiu dels drets de explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L' Usuari reconeix que, en virtut de les presents Condicions Generals de Venda, Aiguavista no cedeix ni transfereix a l' Usuari cap dret de propietat intel·lectual de la seva propietat, o sobre qualssevol drets de terceres parts. Aiguavista només autoritza a l' Usuari l'accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en les presents Condicions Generals de Venda . Per tant, Aiguavista no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús a l'Usuari sobre els drets de propietat intel·lectual diferent de la que expressament es detalla en aquesta clàusula.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d' Aiguavista o de tercers inclosos a www. aiguavista.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

19.- NUL·LITAT O ANULABILITAT CLÀUSULES CONDICIONS GENERALS VENDA

Si qualsevol de les clàusules d'aquestes Condicions Generals de Venda resultés nul·la, anul·lable, il·legal o il·lícita, en aquest cas, i en el sentit interpretatiu més ampli permès per la llei:

a) Aquesta declaració no invalidarà la resta de les condicions generals de venda , que mantindrà la seva vigència i eficàcia; i

b) La clàusula o clàusules nul·les o anul·lables s'han de reemplaçar o ajustar preferentment a ser anul·lades.

20.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ASSUMIDES

L' Usuari haurà de complir cadascuna de les obligacions assumides per part seva en virtut d'un contracte que pogués vincular-lo amb Aiguavista o de les presents Condicions Generals de Venda. La manca de requeriment per part d' Aiguavista del compliment estricte per part de l' Usuari d'alguna de les obligacions assumides en virtut d'un contracte que el pogués vincular amb Aiguavista o de les presents Condicions Generals de Venda o la manca d'exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut del contracte esmentat o de les Condicions Generals de Venda , no suposarà cap renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni exonerarà l' Usuari de complir aquestes obligacions. Cap renúncia per part d' Aiguavista a un dret o acció concreta suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions Condicions Generals de Venda . Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions Generals de Venda o als drets o accions derivats d'un contracte tindrà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l' Usuari per escrit.

21.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals de Venda es regiran o interpretaran, en tot allò no expressament aquí previst, conforme a la legislació espanyola, i en particular per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic així com pel Reial Decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l'aplicació i el compliment d'aquestes Condicions Generals de Venda així com de les reclamacions que se'n puguin derivar, totes les parts intervinents se sotmeten, si no se soluciona per mutu acord, a la jurisdicció dels Tribunals de Girona capital (Espanya), renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. No obstant això, en cas que l' Usuari contracti com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.