Dades identificatives del titular del lloc web

Avís Legal. Les presents condicions regulen l'ús permès de la pàgina web que es publica sota el nom del domini www.aiguavista.com (d'ara endavant WEB), titularitat Aiguavista 2018 SL amb B55333843 (d'ara endavant Aiguavista ) i domicili al C/Carrer Ses Falugues número 44, Sector S-15 Apt.2, Bloc A-Begur (Girona) CP 17255, inscrita al Registre Mercantil de Girona el 05/12/1998, tom 3227, foli 36 a la Secció General de Societats, full GI-64682 inscripció 1; complint-se així amb el deure informació recollit a larticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Així mateix, es regulen les limitacions de responsabilitat i obligacions de l'usuari del lloc web , les quals assumeix i es compromet a respectar.

Aiguavista 2018 SL és una empresa dedicada principalment a la producció, comercialització, distribució, importació, exportació i venda de col·leccions de moda, així com tota mena d'articles per a la llar de la marca Aiguavista; la creació de col·leccions de moda, així com de tota mena d'articles per a la llar; a la fabricació, producció i comercialització de productes tèxtils; a la fabricació, comercialització, importació, exportació i venda de productes de la llar, cosmètica i marroquinera ia la intermediació del comerç de tèxtils. Disposa de la seva pròpia marca figurativa AIGUAVISTA CONCEPT tant a Espanya com a la Unió Europea. Posem a la vostra disposició el següent correu electrònic: eshop@aiguavista-concept.com sent el telèfon de contacte el següent: +34 639014564

Condicions d'ús

Avís Legal. La utilització de www.aiguavista.com atorga la condició d' Usuari de www.aiguavista.com, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l'Avís Legal. Si l' Usuari no està conforme amb les clàusules i les condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar www.aiguavista.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Aiguavista pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a www.aiguavista.com .

A través de www.aiguavista.com, Aiguavista facilita a l' Usuari l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per Internet per Aiguavista o per tercers autoritzats.

Els continguts de la WEB tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per Aiguavista i tenen un caràcter general i orientatiu, no sent vinculants per a Aiguavista a excepció de quan l' Usuari contracti els productes i serveis d' Aiguavista en el cas se sotmetran expressament al que regula les Condicions Generals de Venda en acceptar-les.

La utilització de determinats serveis i accés a informació oferts en aquest lloc web es regirà, a més, per les condicions particulars establertes en cada cas i que l' Usuari haurà d'acceptar prèviament i de manera explícita a l'atorgament del servei o accés a la Informació. Per al que no estableix aquestes condicions legals és aplicable el que inclou aquest Avís Legal.

Aiguavista es reserva el dret a modificar o eliminar unilateralment en qualsevol moment i sense preavís, la configuració, serveis, continguts i condicions de la WEB .

L' Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.aiguavista.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posades en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest avís legal o qualsevol un altre lloc dins dels continguts que conformen www.aiguavista.com, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats.

A aquest efecte, l' Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Aiguavista , d'un altre Usuari o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i programari).

L' Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material contingut a www.aiguavista.com, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i /o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d' Usuari de www.aiguavista.com, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l' Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita d' Aiguavista , que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d'Aiguavista o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d'aigua, o de qualsevol altre mitjà tècnic establert per al seu reconeixement.

L' Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines WEB on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de www.aiguavista.com, i/o dels Continguts.

Es prohibeix així mateix l'ús dels continguts de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització d' Aiguavista , sent igualment prohibit remetre publicitat o informació valent-se per això dels serveis o informació que es posen a disposició de l' usuari.

No es confereix a l' Usuari cap altre dret d'ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts de la WEB diferents dels aquí previstos expressament.

Els continguts (informació, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) recollits a la WEB són propietat d' Aiguavista , o la mateixa es troba degudament autoritzada per a la seva difusió pels seus legítims titulars.

Propietat intel·lectual

Avís Legal. Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a www.aiguavista.com són propietat d' Aiguavista o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l'ús o l'accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l' Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre's cedits a l' Usuari , cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual d' Aiguavista , o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d' Aiguavista o de tercers que n'han autoritzat l'ús, als quals correspon l'exercici exclusiu dels drets de explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web , així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'Aiguavista o de tercers inclosos a www.aiguavista.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

En cas que un Usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la WEB , haurà de notificar aquesta circumstància a Aiguavista indicant:

  • Dades del titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la WEB , l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Disponibilitat de www.aiguavista.com

Avís Legal. L'accés i ús a www.aiguavista.com per l' Usuari és gratuït, sense autorització prèvia, subscripció o registre.

Aiguavista no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a www.aiguavista.com, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los. Per tant, Aiguavista no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l' Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Aiguavista exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.aiguavista.com i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que l' Usuari hagués pogut atribuir a www.aiguavista.com i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta WEB és exclusivament informar l' Usuari sobre l'existència d'altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

Aiguavista no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat dels enllaços esmentats, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en aquests que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de l' Usuari , excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l' Usuari per aquest motiu.

L'accés a www.aiguavista.com no implica l'obligació per part d' Aiguavista de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari , en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per tant, Aiguavista no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de www. aiguavista.com, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l' Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la WEB d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.

La prestació del servei de www.aiguavista.com i dels continguts té, en principi, durada indefinida. Aiguavista, però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de www.aiguavista.com i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Aiguavista advertirà prèviament la terminació o suspensió de www.aiguavista.com .

L' Usuari es compromet a utilitzar el lloc www.aiguavista.com, el contingut i els serveis, sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats, les condicions legals aplicables al servei concret i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús de la WEB amb finalitats il·lícites o lesives contra A iguavista o un tercer, que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal ús de la WEB .

Qualitat de www.aiguavista.com

Avís Legal. Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i els serveis que se subministren per mitjà de www.aiguavista.com, Aiguavista realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació continguda en aquesta WEB a més de tenir caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu, té caràcter vinculant en cas d'acceptar l' Usuari les Condicions Generals de Venda

Limitació de responsabilitat

Avís Legal. Aiguavista exclou tota responsabilitat per les decisions que l' Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics i ortogràfics que puguin contenir els documents i els gràfics de www.aiguavista.com. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Tractament de dades personals

Avís Legal. Aiguavista tal com recull a la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT” que pot consultar en aquest lloc WEB , ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestiona, incorporant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la seva confidencialitat, evitar-ne el mal ús, pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori.

Notificacions

Avís Legal. Totes les notificacions i comunicacions per part d' Aiguavista a l' Usuari realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces amb caràcter general sempre que es pugui acreditar la correcta recepció de les mateixes.

Jurisdicció

Avís Legal. Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment dels termes i condicions que regeixen www.aiguavista.com així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten, si no se soluciona per mutu acord , a la jurisdicció dels Tribunals de Girona capital, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. No obstant això, en cas que l' Usuari contracti com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Legislació aplicable

Avís Legal. Els termes i condicions que regeixen www. aiguavista.com , així com les relacions que poguessin derivar-se, estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.