Aquest document constitueix la política de privadesa d'Aiguavista 2018 SL (d'ara endavant Aiguavista ) pel que fa al tractament de dades de l' Usuari. Es detalla la manera de recopilar, utilitzar, compartir i protegir la informació de caràcter personal que es faciliti a través del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.aiguavista.com

A Aiguavista , sensibilitzats amb les necessitats de l' Usuari de la WEB, som conscients de la importància de la rigorosa privadesa de la informació personal que ens confien, incloem aquesta declaració de privadesa per tal que l' Usuari conegui quina és la política en el tractament de les dades personals que s'obtenen a través d'aquesta WEB.

Com a Usuari , accepta aquestes condicions pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar al lloc. Si no l'accepteu, heu d'abandonar el lloc, sense fer-ne cap ús ni el contingut, i sense accedir a les pàgines enllaçades.

Aquesta Política de Privadesa s'anirà actualitzant, per la qual cosa cada modificació que s'efectuï es publicarà al nostre lloc web .

Darrera actualització: 19/01/2022

Identificació

Nom: Aiguavista 2018 SL

CIF: B55333843

Adreça: C/Carrer Ses Falugues número 44, Sector S-15 Apt.2, Bloc A-Begur (Girona) CP 17255

Correu electrònic: eshop@aiguavista-concept.com

El respecte a la privadesa és fonamental pel que se li informa amb tota transparència del tractament de les dades personals que podrà realitzar amb les seves dades personals. El principal objectiu de la nostra Política de Privadesa és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals ia la lliure circulació daquestes dades, com de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Responsable del tractament de dades personals

El titular del lloc i responsable del tractament de dades personals és Aiguavista 2018 SL amb B55333843 (d'ara endavant Aiguavista ) i domicili al C/Carrer Ses Falugues número 44, Sector S-15 Apt.2, Bloc A-Begur (Girona) CP 17255 Per contactar l' Usuari podeu utilitzar l'adreça de correu electrònic eshop@aiguavista-concept.com o comunicar-vos per correu postal al c/ Ses Falugues, 44, codi postal 17255 de Begur-Aiguablava, Girona.

Tractament de les dades personals

Al nostre lloc WEB hi ha uns apartats específics on pot l' Usuari anotar les seves dades personals per rebre informació sobre actualitzacions de la nostra WEB- Nosaltres assegurem que la informació facilitada serà gestionada de forma totalment confidencial.

Formulari de contacte: Aiguavista utilitzarà les dades facilitades recollides en aquesta WEB per gestionar el seu registre com a Usuari de la WEB i del servei on line , la contractació amb la nostra entitat i permetre'n la posterior execució, per respondre a les sol·licituds que ens arribin per part del Usuari per comunicar els nostres interessos comercials, per complir amb les nostres obligacions legals, per remetre publicitat de tercers amb allò que es tingui acords comercials, per tractar dades de trànsits, navegació, facturació o localització amb fins comercials i utilitzar informació anonimitzada i agregada generada a partir de la informació facilitada per l' Usuari amb finalitats d'anàlisi d'informació, per emetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal i/o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra plataforma en línia. Aiguavista ha arribat a acords amb entitats amb Facebook o Google per a la realització d'aquest tipus d'activitats de publicitat en línia però no se'ls facilitarà informació que permeti identificar els usuaris de forma individual. En tot cas, sempre l' Usuari podrà oposar-se o revocar el consentiment que hagi proporcionat.

Es recollirà informació personal quan l' Usuari adquireixi qualsevol dels productes i serveis recollits a la WEB d' Aiguavista processant la pertinent comanda informant de l'estat i el progrés del mateix, quan es registri l' Usuari per sol·licitar informació sobre un producte o servei específic o per contractar-lo, per proporcionar el producte o servei corresponent podent incloure serveis de tercers tals com Paycomet.,….. , quan l' Usuari visiti o navegui per la nostra WEB , quan l' Usuari hagi donat permís a altres companyies terceres, com ara col·laboradors o proveïdors per compartir informació amb Aiguavista, quan la informació estigui disponible públicament i legalment n'estigui permès l'ús.

Al nostre lloc WEB hi ha uns apartats específics on l' Usuari pot anotar les seves dades personals per rebre informació sobre actualitzacions de la nostra WEB. Nosaltres assegurem que la informació facilitada serà gestionada de manera totalment confidencial.

Els tipus d'informació de caràcter personal que podrà disposar Aiguavista . són els següents:

-Dades identificatives de contacte: nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic, codi postal, telèfon, DNI, imatge, número de telèfon i/o mòbil, data de naixement i adreça de correcte electrònic.

-La informació de credencials com a contrasenyes d'accés i noms d' usuari per accedir als comptes i serveis d'Aiguavista 2018 SL

-Dades d'informació del compte com Usuari , com les dates de pagament de factures degudes o rebudes, dates d'alta i baixa als serveis, informació relacionada amb el compte o accessible des d' Aiguavista, dades financeres per poder efectuar pagaments, ingressos, transferències , càrrecs.

-Dades de trànsit i localització.

-Dades obtingudes a través del contacte que es dugui a terme amb Aiguavista i que constin a través de correu electrònic o carta, o qualsevol altre registre de contacte amb Aiguavista.

-Dades relacionades amb valoracions de l' Usuari de la WEB , amb previ consentiment exprés, amb la finalitat de realitzar enquestes de qualitat, avaluació de productes i serveis, així com la seva experiència durant la compra en línia.

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, de manera que la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme l'adquisició dels productes/serveis referenciats en aquesta WEB així com la prestació dels serveis contractats.

Amb caràcter general només es conservaran les dades personals dels nostres Usuaris durant el temps estrictament necessari per finalitzar pel que van ser demanats.

Les dades personals proporcionades, es conservaran durant el temps adequat a cada cas i com a mínim, cinc anys comptats des de la data d'alta de cada procés, llevat que la normativa autonòmica i/o específica estableixin un termini mínim de conservació superior a l'indicat, a el cas del qual s'atendrà al que disposa la normativa aplicable.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de les reclamacions.

Les dades personals tractades per al compliment d'obligacions legals es conservaran durant el temps establert a la legislació aplicable.

Un cop l' usuari procedeixi a donar-se de baixa, les dades personals es conservaran per un període de cinc anys.

L' Usuari disposarà del correu electrònic següent: eshop@aiguavista-concept.com , a través del qual es podrà, en tot moment, modificar, atorgar o revocar els consentiments atorgats, així com donar a conèixer les teves preferències.

No es fan preses de decisions automatitzades amb les teves dades.

La WEB pot utilitzar cookies, consulta la nostra política de cookies .

Les dades personals de l' Usuari seran tractades sota la confidencialitat més estricta, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives corresponents i d'acord amb el nivell de la tecnologia de cada moment.

Les comunicacions a través d'Internet (com els correus electrònics) no estan assegurats tret que hagin estat xifrats. No es podrà acceptar cap tipus de responsabilitat en cas daccés no autoritzat o pèrdua dinformació personal que estigui fora del nostre control.

En virtut de lart. 14 del Reglament UE/524/2013, qualsevol operador en línia establert a la UE que contracti electrònicament amb consumidors residents a la UE, té l'obligació d'incloure al seu lloc web un enllaç a la nova pàgina que ha desenvolupat la Comissió Europea sobre la plataforma de resolució extrajudicial de disputes (ADR), referides a contractació en línia amb consumidors.

Plataforma UE Resolució de Litigis a Línia: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Legitimació del tractament de dades personals

L'ús de les vostres dades personals es realitza perquè l' Usuari ens dóna el vostre consentiment per utilitzar la informació proporcionada als formularis per a un ús específic que s'indica a cadascun d'ells. Les vostres dades només són necessàries per als usos concrets pels quals se sol·liciten; per tant, si no se'ns faciliten, aquests serveis no són possibles

Transferències i cessions de dades personals

Hi ha un compromís ferm per part nostra que les dades personals que proporcioni a Aiguavista, no seran transferides ni cedides a terceres persones sense el previ consentiment de l'interessat sota cap concepte o circumstància, excepte consentiment exprés o obligació legal, interès vital o previ consentiment del interessat. Així mateix, es comunicarà informació sobre dades personals de manera raonable, per tal de protegir-nos contra el frau, defensar els nostres drets o les nostres propietats o protegir els interessos dels nostres Usuaris i per complir les nostres obligacions envers els requeriments legals de les autoritats

El nostre lloc web conté enllaços cap a llocs web de tercers. Aiguavista no es fa responsable de les polítiques i pràctiques de privadesa d'aquests altres llocs.

En cas que Aiguavista 2018 SL es veiés immersa en algun moviment societari, si fos necessari, a fi de seguir prestant els serveis pertinents, es podrà facilitar dades personals a terceres entitats involucrades, en el cas que Aiguavista 2018 SL fos adquirida o es fusionés amb una altra entitat.

Tota la informació que ens sigui facilitada serà tractada de forma confidencial i donant per compliment estricte a les obligacions de seguretat necessàries per impedir l'accés per tercers no autoritzats.

Drets dels interessats

L' Usuari té dret a accedir a la informació que sobre la seva persona estigui emmagatzemada a les nostres bases de dades, rectificar-la si existís alguna errada, suprimir-la, limitar-la, oposar-se al seu tractament i retirar-ne el consentiment si aquesta és la seva voluntat, i en aquest cas únicament es conservarà per a lexercici o defensa de reclamacions. Finalment, també podrà exercitar el dret a la portabilitat. Així mateix, podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades personals.

L'exercici de tots aquests drets així com la revocació del consentiment per al tractament de les seves dades són gratuïts, llevat dels supòsits contemplats a l'Art. 12.5 del Reglament (UE) 2016/79 podent en tot cas l' Usuari adreçar-se mitjançant correu postal a Aiguavista 2018 SL amb adreça al C/Carrer Ses Falugues número 44, Sector S-15 Apt.2, Bloc A-Begur (Girona) CP 17255 o per correu electrònic: eshop@aiguavista-concept.com adjuntant còpia del DNI. amb la referència “Protecció de Dades”.


Així mateix, pot remetre qualsevol reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació consulta www.agpd.es.